PRIMBON JAWA


Tak sengaja saya menemukan (lebih tepatnya saya meminjam dari tetangga saya yang masih memegang tradisi jawa dalam melakukan sebuah tindakan) sebuah buku tuntunan yang maha hebat dari nenek moyang suku Jawa yang menjunjung tinggi sebuah tradisi adat istiadat. Kitab “Primbon Jawa”  tuntunan orang-orang Jawa yang masih mempercayai sebagai sebuah kitab atau tuntunan primbon jawa yang penuh dengan ajaran-ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Posting ini semestinya teman saya yang hebat ki Seno http://www.kiseno.com/ yang bisa memberikan penjabaran tentang seluk beluk hal ini. Namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman yang mengerti lebih banyak tentang hal ini ijinkanlah saya menerbitkan cuplikan dari Primbon Jawa” yang mungkin bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Sastra Jawa Baru kurang-lebih muncul setelah masuknya agama Islam di pulau Jawa dari Demak antara abad kelima belas dan keenam belas Masehi.

Dengan masuknya agama Islam, orang Jawa mendapatkan ilham baru dalam menulis karya sastra mereka. Maka, pada masa-masa awal, zaman Sastra Jawa Baru, banyak pula digubah karya-karya sastra mengenai agama Islam. Suluk Malang Sumirang adalah salah satu yang terpenting.

Kemudian pada masa ini muncul pula karya-karya sastra bersifat ensiklopedis seperti Serat Jatiswara dan Serat Centhini. Para penulis ‘ensiklopedia’ ini rupanya ingin mengumpulkan dan melestarikan semua ilmu yang (masih) ada di pulau Jawa, sebab karya-karya sastra ini mengandung banyak pengetahuan dari masa yang lebih lampau, yaitu masa sastra Jawa Kuna.

Gaya bahasa pada masa-masa awal masih mirip dengan Bahasa Jawa Tengahan. Setelah tahun ~ 1650, bahasa Jawa gaya Surakarta menjadi semakin dominan. Setelah masa ini, ada pula renaisans Sastra Jawa Kuna. Kitab-kitab kuna yang bernapaskan agama HinduBuddha mulai dipelajari lagi dan digubah dalam bahasa Jawa Baru.

Sebuah jenis karya yang khusus adalah babad, yang menceritakan sejarah. Jenis ini juga didapati pada Sastra Jawa-Bali.

Dhandhanggula.

 1. Ana kidung akadang premati,among tuwuh ing kawastanira,nganakaken saciptane,kakang kawah puniku,kang rumeksa ing awakmami,anekakaken sedya,pan kuwasanipun,adhi ari-ari ika, kang mayungi kang laku kuwasaneki,ngenakaken pengarah.
 2. Ponang getih ing rahina wengi, angrowangi Allah kang kuwasa, andadekaken karsane,puser kuwasanipun,nguyu-uyu sembawa mami,nuruthi ing panedha,kuwasanireku,jangkep kadangingsun papat,kalimane pancer wus sawiji,nunggal sawujud ingwang.
 3. Yeku kadangingsun klang umijil,saking margaina sareng sarmya,sadina amor enggone,sakawan kadabgingsun,ingkang ora umijil saking,margaina punika,kumpule lan ingsun,dadiya makdumsarpin sira,wawayangan ing dat reke dadiya kanthi,saparan datan pisah.
 4. Yen angidung poma den memtri,mumulea sega golong lima,takir potang wawadhahe iwak-iwakanipun iwak tasik rawa lan kali,sarta iwak bengawan,mawa gantalipun,rong supit winukus samya,apan dadya sawukusarta saduwit,sawungkuse punika.
 5. Tumpangena neng ponthangnyasami,dadya limang wungkus ponthang lima,sinung sekar cepakane, loro saponthangipun, kembang boreh dupa ywa lali, memetri ujubira, donganira mahmud,poma dipun lakonana,saben dina nuju kalahiran neki,agung sawabe ika.
 6. Balik lamun nora den lakoni,kadangira pan padha ngrencana,temah udrasa ciptane,sesedyanira wurung,lawan luput pangarahneki,sakarepira wigar,gagar dtan antuk,saking kurang temenira,madhep laku iku den eling,samya den kawruhana.

YEN BAYI SUMENG.

Yen bayi sumeng rama ibune padhandhilatana mbunbunane,epek-epeke karo pisan,lan dlamakane uga karo pisan,anggone ndilati wiwit saka kiwa,dene yen rewel kerep nangis,banjur ngidunga kaya ing ngisor iki :

KINANTHI.

 1. Yen nangis lare puniku,lela-lelanen annuli,supaya doh kang lalara,sarap sawane alari,tan wani anyedhakana,saking rokhmate Hyang widi.
 2. winacaa puji iku,setan lumayu nggendring,sarapsawane anyimpang,panca baya pan sumingkir,kala-kalane akesah,datan wani amarani.
 3. pitik tulak pitik tukung,tetulake jabang bayi,situlak tunggu neng marga,situkung mangungkung ngrasi,cacing recek samya ilang,kruma kremi padha mati.
 4. Ana kinjeng nangis mabur,amencok neng sela hardi,miring tangise ki jabang,arsa njuwuk anjampeni,jabang bayi wis menenga,wis turua aywa nangis.
 5. Sapa manglong-manglong iku,apa sira maling sekti,ing lor kidul kulon wetan,den kongkon anguna maling,amburu sing asu ajag, dipoma den kongsi mati.
 6. Maling inguna sireku,kalawan sing jabing kikik,miwah si aji palampang,reksanem sijabang bayimburu jinadha jantala,lawan singumarang sapi.
 1. Miwah siceleng demalung,tundhungen dimen angalih,yen wis nora katinggalan,sira balia den aglis,reksanen ingkang santosa,anakingsun jabang bayi.
 2. Sawengi ajana turu,dimen adoh kang bilahi,sumingkir ingkang lalara,tan ana wani nyedhaki,mulia away nggegawa,sijabang amalis becik.

SLAMETAN SAPASARAN.

Slametan sapasaran yaiku : sega tumpeng janganan,jenang abang,putih,baro-baro,lan jajanan pasar.

SLAMETAN SALAPANAN

Slametan salapanan,padha lan sapasaran,mung bae ing dhangan paturune bayi,sajenana batok bolong dilambari godhong banjur didekeki katul lanareng jati,banjur ditumpangi godhong,sawise banjur didekeki tumpeng,tumpeng mau ing pucuk ditancepi brambang,lombok abang lan endhog glundhungan.

Kajaba saka iku,bocah yen wis umur salapan dina,banjur di cukur.dene rambut cukurane sapisan lan kethokan kuku disawati,sarta ditunggslns dadi siji karocoplokane puser lan taine kalong.mulane perlu dirawati,mbokmenawa besuk bocah mau dhemen marang kadigdayan kanuragan,aji jaya kawijaya,nora tedhas tapak paluningpandhe sisaneng gurenda,coplokane puser lan liya-liyane kang didadeke siji mau sapaya diuntala.

Dene slametan 2.3.4.5.lan 6 lapan,mung sega janganan,jajan pasar lan jenang abang,putih,baro-baro.

SLAMETAN MUDHUN LEMAH.

Yen wis umur 7 lapan,banjur mudhun lemah,slemetane sega jaganan lan liya-liyane kaya kasebut ing dhuwur iku,sarta juwadah lan tetel warna pitu(abang,outih,ireng,kuning,biru,jambon,wungu)banyu kembang setaman,pari,kapas,andha tebu arjuna,bokor isi beras kuning,kembang lan sawarnaning dhuwit : igaran,sen,kethip,talen,rupiyah,ringgit,lan rajabrana : gelang,kalung,ali-ali,sapanunggalane,sarta disediani kurungan.Bocah ditetah di idak-idakake jadah tetel,banjur diunggah ake andha tebu,yen wis banjur dikurungi,bokor isi rupa-rupa mau,lan pari kapas,dicedhakake supaya bocah bisa dolanan njupuk sakerepe,ing kono banjur udhik-udhik (beras kuning lan dhuwit disawurake,banjur kanggo rebutan seng padho nonton).sawise bocah banjur di dusi banyu kembang setaman.sarampunge banjur dienggon-enggoni sandhangan,lan nganggo gelang,kalung,sapapadhane banjur kalingguhake ana ngomah ing gelaran pasir,bokor isi:beras kuning,dhuwit,rajabrana dicedhakake maneh,banjur dikur,kur,kur(nguwur-uwurake beras kuningkang diwori dhuwit lan rajabrana),bocah mau dicedhakake supaya njupuk.

NYAPIH

Bocah yen umur 18 wulan utawa tumekane 2 taon banjur di sapih.dene issarate : bacoh mau digawa ing sangisoring wit gedhang,ing kono didedeki pangaron kembang setaman,serta pangarone dileleti tape ketan.saka sangisoring wit gedhang, bocah mau diemban digawa mubeng ngubengi omah peng telu,banjur sirahe dijeglugake wit gedhang ping telu (kanggo sarat,mung lirih bae)banjur didongani mengkene:”sang wewe putih,kowe dak opahi tape sapangaron,nanging janji bias nyapih sijabang bayi,aja nganti nangis”.bocah mau banjur didusi kembang setaman kang ana sangisore wit gedhang mau.

Kajaba iku sadurunge bocah mau kudu dicekoki: kunir,tumbar,trawas,dipipis binayonan,dene ampase diwuwuhi enjet banjurkanggo tapel.sarta omben-ombene :  klenyang godhong dhadhap lan babakane,kagodhog,banyune sapantese,iku kangggo omben-omben,sarta dipupuki: godhong dhadhapsrep,upa lan uyah sajimpit dipipis lembut.

SLAMETAN TETESAN.

Yen bocah wadon 8-10 taon,kudu ditetesi(sunat)slametan lan sajene : jenang abang,putih,baro-baro,tumpeng robyong,tumpeng gundul(tanpa lawuh),gula jawa satangkep,krambil wutuh 1,empluk isi beras,kemiri,kluwak,gedhang ayu,suruh ayu,gambir,jambe sagagange,kembang talon,menyan,lawe,kisi,dilah,kendhi,pitik urip,tindhihe dhuwit rong wang sabenggol.Dene papane kang kanggo netesi,digelari klasa,ing tengah klasa pasir utawa babut,didekeki godhong : apa-apa,kluwih,kara,dhadhap srep,alang-alang,ditumpangi klasa bangka cilik,banjur dilemeki: letrek,jingo,banguntulak,sindur,sembagi,slendhang lurik puluh-watu,yuyusekandhang lan lawon.Bocah kang ditetesi kapangku ing sanak sadulur kang wis sepuh lan kaonmulya uripe,perlu disuwuni sawab berkah supaya katularan mukti,mripate bocah mau ditutupi saka mburi banjur dukun methet(netes),dene pethetane,kunir lan kapuke kecemplungake ing cuwo isi kembang setaman,banjur kalabuh ing bengawan.Sawise bocah mau banjur kon mamah jamu mamahan,wujude yaiku : beras kencur,kunir asem,tumbar,trawas lan kayulegi,kabeh mau mentahan.jamu kasebut ing dhuwur mau,pamamahe genti-genti,banyune kahulu,ampase dilepeh,lan banjur nguntal endhog pitik mentah.Sawise bocah mau banjur disirami lungguh dhingklik dilemeki kaya nalika ditetesi,yaiku lemek: klasa,lan gogodhongan : apa-apa,kluwih,kara,dhadhap srep,alang-alang lan bangsa sembet yaiku: letrek,jingga,banguntulak,sindur,sembagi,slendhang lurik puluh watu,yuyusakandhang lan lawon.Dene kang kanggo kosokan uga padha karo yen siraman tingkeban kasebut ing dhuwur.Sarampunging adus bocah mau banjur didandani nganggo-anggo sarwa becik,kalungguhake ana sangareping patanen(senthong tengah).

Tentang bondandsuwarno

cool, calm and confident
Pos ini dipublikasikan di ria jenaka dan tag , , , , . Tandai permalink.

Satu Balasan ke PRIMBON JAWA

 1. wiwikbasuki berkata:

  Yen wis kadung kawak umur patang puluh ngene iki piye slametane… 🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s